Adamed Sp. z o.o.

Cefalgin Migraplus

Dostępne dawki:

tabl. 250 mg+ 150 mg+ 50 mg 10 szt. 5,51 100%

Ostrzeżenia:

Alkohol
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm i wydalanie. W przypadku jednych leków może dojść do wzmocnienia, w przypadku innych do zahamowania ich działania. Wpływ alkoholu na ten sam lek może być inny w przypadku sporadycznego, a inny w przypadku przewlekłego picia.
Grejpfrut
Lek może wchodzić w interakcje z sokiem grejpfrutowym. Sok grejpfrutowy może nasilić wchłanianie leku z przewodu pokarmowego, a co za tym idzie zwiększyć jego stężenie w organizmie i nasilić działanie, nawet do wystąpienia działania toksycznego.
Laktacja
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Wykaz B
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.
Papierosy
Lek u palaczy (także biernych) może wchodzić w interakcje z nikotyną.
Coca-cola, napoje energetyzujące
Napoje z zawierające kofeinę powodują synergizm hiperaddycyjny - działanie kofeiny i leku podawanych jednocześnie jest większe niż suma działania leku i kofeiny oddzielnie. Zwiększone hamowanie aktywności fosfodiesterazy nasilającej pobudzenie OUN jest wynikiem zsumowania się efektów działania kofeiny w leku i napojach. Wynikiem tych interakcji mogą być: zwiększenie działania przeciwbólowego ASA; tachykardia, zaburzenia snu, niepokój, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia rytmu serca, hipotonia, ból głowy, skurcze mięśni, bezsenność, zaburzenia koncentracji uwagi, drażliwość, objawy dyspeptyczne.

Opis:

Wskazania
Bóle o słabym lub umiarkowanym nasileniu: migrenowe bóle głowy, bóle zębów, bóle miesiączkowe, nerwobóle. Gorączka.
Dawkowanie
Dorośli: jednorazowo 1-2 tabl. W razie potrzeby dawkę można powtarzać do 3x/dobę.
Uwagi
Tabl. należy popić dużą ilością wody. Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez porozumienia z lekarzem.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na paracetamol, kofeinę lub ASA lub którykolwiek składnik preparatu. Nadwrażliwość na pirazolony lub pochodne tych związków (fenazon, propyfenazon, aminofenazon, fenylobutazon, metamizol). Ciężka niewydolność wątroby i/lub nerek. Zmiany w obrazie krwi obwodowej jak niedokrwistość, leukopenia, agranulocytoza. Wrodzony niedobór dehydrogenezy glukozo-6-fosforanowej. Nadciśnienie tętnicze. Choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy. Ostra porfiria wątrobowa. Choroba alkoholowa.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Nie należy stosować produktu leczniczego jednocześnie z alkoholem. Preparat zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie należy stosować preparatu jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Leku nie należy stosować przez dłuższy czas oraz w dawkach większych niż zalecane. Długotrwałe stosowanie środków przeciwbólowych zawierających paracetamol może wywołać zaburzenia czynności wątroby i nerek. Należy przerwać stosowanie leku w przypadku wystąpienia objawów niewydolności tych narządów. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, zespołem Gilberta (łagodną żółtaczką spowodowaną niedoborem glukuronylotransferazy), zaburzeniami hemopoezy, z chorobą alkoholową, niedożywieniem oraz przyjmujących leki indykujące enzymy wątrobowe (już przy dawkach terapeutycznych paracetamolu obserwowano działanie hepatotoksyczne). Preparat należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z astmą, przewlekłym nieżytem nosa lub przewlekła pokrzywką, zwłaszcza z nadwrażliwością na inne leki przeciw zapalne np. ASA. Należy zachować szczególną ostrożność stosując równocześnie paracetamol i zydowudynę. Preparat stosowany w zalecanej dawce nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.
Interakcje
Alkohol nasila hepatotoksyczne działanie paracetamolu. Leki stymulujące aktywność enzymów wątrobowych, takie jak: niektóre leki nasenne, przeciwpadaczkowe (np. barbiturany, fenytoina, karbamazepina) i ryfampicyna zwiększają uszkadzające wątrobę działanie paracetamolu. Równoczesne podawanie paracetamolu z chloramfenikolem powoduje wydłużenie eliminacji, zwiększenie ryzyka toksyczności leku. Paracetamol nasila działanie leków przeciw zakrzepowych z grupy kumaryn. U pacjentów stosujących jednocześnie te produkty należy kontrolować czas protrombinowy. Aspiryna, salicylany oraz NLPZ długotrwale stosowane z paracetamolem zwiększają ryzyko zaburzeń czynności nerek. Jednoczesne stosowanie paracetamolu i zydowudyny zwiększa ryzyko wystąpienia neutropenii. Kofeina zwiększa tachykardię powodowaną przez leki sympatykomimetyczne, tyroksynę i zmniejsza eliminację teofiliny. Palenie papierosów i barbiturany przyśpieszają metabolizm kofeiny. Doustne hormonalne środki antykoncepcyjne, cymetydyna i disulfiram zmniejszają metabolizm kofeiny. Kofeina zwiększa ryzyko uzależnienia od substancji takich jak efedryna. Jednoczesne podawanie niektórych inhibitorów gyrazy może wydłużać eliminację kofeiny i jej metabolitu paraksantyny.
Ciąża i laktacja
Nie ma udokumentowanych badań na ludziach dotyczących wpływu paracetamolu na płód, wiadomo jednak, że przenika on przez łożysko. Kofeina przenika przez łożysko do płodu osiągając stężenie podobne jak w organizmie matki, nadmierne spożycie kofeiny przez kobiety w ciąży może wywołać zaburzenia rytmu serca płodu. Brak danych dotyczących wpływu propyfenazonu na płód ludzki. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Paracetamol, propyfenazon i kofeina przenikają do mleka matki. Preparatu nie należy stosować u kobiet karmiących.
Działania niepożądane
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: lek stosowany przez dłuższy czas może wywołać uszkodzenia wątroby związane z zaburzeniami metabolizmu wątrobowego. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: lek stosowany długotrwale może wywołać zaburzenia czynności nerek. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: zmiany skórne w postaci rumienia, wysypki, świądu lub pokrzywki będące objawami reakcji nadwrażliwości. Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, bóle brzucha, wymioty, pieczenie. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: rzadko występują zmiany w obrazie krwi obwodowej, takie jak: trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, pancytopenia, methemoglobinemia. Są również doniesienia o przypadkach niedokrwistości aplastycznej. Zaburzenia układu immunologicznego: obrzęk naczynioruchowy, duszność, napady astmy będące objawami reakcji nadwrażliwości, wstrząs anafilaktyczny. Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy, zaburzenia snu, drżenie mięśniowe.
Przedawkowanie
Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie preparatu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godz. objawy takie jak: nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia pomimo, że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej trzeba sprowokować wymioty (jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godz.) i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywnego, najlepiej rozmieszanego z wodą. Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie stężenia paracetamolu we krwi. Wartość tego stężenia w stosunku do czasu, jaki upłynął od spożycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywnie trzeba prowadzić leczenie odtrutkami. Jeśli takie badanie jest nie wykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu jest duża, trzeba wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami: co najmniej należy podać 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną i/lub metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 h od zatrucia. Leczenie zatrucia paracetamolem musi odbywać się w szpitalu, w warunkach intensywnej terapii. Ostre zatrucie kofeiną występuje bardzo rzadko. Objawia się ono bólami brzucha, bezsennością, zwiększoną diurezą, odwodnieniem i gorączką. Poważniejsze zatrucie objawia się arytmią serca i drgawkami toniczno-klonicznymi. Po doustnym przedawkowaniu kofeiny należy sprowokować wymioty lub wykonać płukanie żołądka, można też podać węgiel aktywny. Podawanie tlenku glinu może zmniejszyć podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego. Jeśli występują drgawki należy dożylnie podać diazepam lub barbituram. Objawy przedawkowania propyfennazonu nie są dobrze poznane. Należy zastosować leczenie objawowe zależnie od występujących objawów.
Działanie
Preparat jest lekiem złożonym zawierającym w swoim składzie 3 substancje czynne tj. paracetamol, propyfenazon i kofeinę w stosunku 5:3:1. Preparat jest stosowany jako środek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Mechanizm działania paracetamolu polega na hamowaniu syntezy prostagladyn w OUN. Działanie przeciwgorączkowe przypisuje się wpływowi na ośrodki regulujące w podwzgórzu. Propyfenazon hamuje aktywność obwodowej cyklooksygenazy, zmniejszając syntezę prostagladyn. Działa głównie przeciwgorączkowo. Wykazuje skuteczność w bólach związanych ze skurczem mięśni gładkich. Kofeina działa łagodnie stymulująco na OUN. Zwęża naczynia krwionośne mózgu, zmniejszając przepływ wewnątrzczaszkowy. W połączeniu z paracetamolem zwiększ jego skuteczność w zwalczaniu nie migrenowych bólów głowy. Obserwowano również nasilenie działania przeciwbóloewego propyfenazonu, użytego z kofeiną.
Skład
1 tabl. zawiera 250 mg paracetamolu, 150 mg propyfenazonu i 50 mg kofeiny.

Serwis z pewnością docenią wszyscy przyszli rodzice. Tutaj mogą szybko zweryfikować, które leki zostały objęte programem Ciąża Plus, czyli są bezpłatne dla kobiet spodziewających się dziecka.

Wystarczy wpisać nazwę preparatu do wyszukiwarki, by już po chwili przeglądać jego szczegółowy opis. Osoba zainteresowana znajdzie tu informacje, dzięki którym będzie mogła świadomie i odpowiedzialnie przyjmować leki, a mianowicie: skład produktu, działanie, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ostrzeżenia itp.

Zapewniamy dostęp nie tylko do opisów darmowych leków dla kobiet w ciąży, lecz także wszystkich innych produktów dopuszczonych do obrotu w Polsce. Umożliwiamy również wyszukiwanie konkretnych chorób i weryfikację, które produkty są stosowane w leczeniu poszczególnych schorzeń.

Regularnie aktualizujemy serwis i zawsze podajemy dane zgodne z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

O programie Ciąża Plus

Dzięki programowi Ciąża Plus przyszłe mamy mogą uzyskać bezpłatne leki, przyczyniające się do utrzymania dobrego stanu zdrowia ciężarnej i odpowiedniego rozwoju dziecka. Dostęp do darmowych terapii jest gwarantowany wszystkim kobietom w ciąży od momentu jej stwierdzenia przez specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji lub położną.

Pierwsza lista refundacyjna, która wprowadza bezpłatne leki dla ciężarnych, to ta obowiązująca od 1 września 2020 roku. Uwzględniono na niej 114 produktów leczniczych, najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży. Refundowane zostały między innymi: insuliny, hormony tarczycy, heparyny drobnocząsteczkowe oraz progesteron. Jak zapowiedział resort zdrowia, lista ma być weryfikowana i uzupełniana o kolejne preparaty.

Receptę dla przyszłej mamy wypisze ginekolog lub położna, którzy stwierdzili ciążę. Osoby te mogą wydać pacjentce zaświadczenie, na podstawie którego receptę na lek refundowany wystawi inny lekarz. Dokument będzie ważny przez cały czas trwania ciąży, ale nie dłużej niż 15 dni po spodziewanej dacie porodu, wpisanej w zaświadczeniu.