Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.

Bolopax

Substancje czynne:

Paracetamol

ICD10:

Migrena   G43
Naczyniowe bóle głowy niesklasyfikowane gdzie indziej   G44.1
Nerwoból nerwu trójdzielnego   G50.0
Nerwoból po przebytym półpaścu (B02.2†)   G53.0
Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych szyjnych niesklasyfikowane gdzie indziej   G54.2
Ból ucha   H92.0
Ostre zapalenie nosa i gardła (przeziębienie)   J00
Ostre zapalenie zatoki szczękowej   J01.0
Ostre zapalenie zatoki czołowej   J01.1
Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy   J10.1

Dostępne dawki:

tabl. 500 mg 10 szt. X 100%

Ostrzeżenia:

Alkohol
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm i wydalanie. W przypadku jednych leków może dojść do wzmocnienia, w przypadku innych do zahamowania ich działania. Wpływ alkoholu na ten sam lek może być inny w przypadku sporadycznego, a inny w przypadku przewlekłego picia.
Laktacja
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Coca-cola, napoje energetyzujące
Napoje z zawierające kofeinę powodują synergizm hiperaddycyjny - działanie kofeiny i leku podawanych jednocześnie jest większe niż suma działania leku i kofeiny oddzielnie. Zwiększone hamowanie aktywności fosfodiesterazy nasilającej pobudzenie OUN jest wynikiem zsumowania się efektów działania kofeiny w leku i napojach. Wynikiem tych interakcji mogą być: zwiększenie działania przeciwbólowego ASA; tachykardia, zaburzenia snu, niepokój, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia rytmu serca, hipotonia, ból głowy, skurcze mięśni, bezsenność, zaburzenia koncentracji uwagi, drażliwość, objawy dyspeptyczne.

Opis:

Wskazania
Łagodny lub umiarkowany ból głowy, migrena, neuralgia, ból zęba, gardła, uszu, objawowe leczenie bólu reumatycznego, łagodny lub umiarkowany ból pooperacyjny, ból pourazowy, gorączka.
Dawkowanie
Dorośli i dzieci >12 lat: 500-1000 mg do 3-4x/dobę, maks. dawka dobowa - 4000 mg (8 tabl.). Zaleca się zachowanie odstępu 4-6 h między podaniem dawek. Nie stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Dzieci 6-12 lat: 250-500 mg 3-4 x/dobę, maks. dawka dobowa - 2000 mg (4 tabl.). Zaleca się zachowanie odstępu 4-6 h między podaniem dawek. Nie stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Nie stosować u dzieci <6 lat (ta postać farmaceutyczna nie jest odpowiednia dla dzieci <6 lat).
Uwagi
Podanie doustne.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Ciężkie zaburzenia czynności nerek, choroba alkoholowa.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Produkt zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia reakcji toksycznych, pacjentów należy poinformować aby nie przyjmowali leku jednocześnie z innymi produktami zawierającymi paracetamol. Lek należy stosować ostrożnie w przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek, kontrolując czynność wątroby i nerek. Paracetamol należy podawać ostrożnie w przypadku przewlekłego alkoholizmu. W czasie przyjmowania produktu nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol. Należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej. Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną jako substancję pomocniczą. Pacjenci z rzadkimi wrodzonymi problemami: nietolerancją galaktozy, zespołem niedoboru Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni stosować tego leku. Produkt zawiera skrobię pszeniczną jako substancję pomocniczą. Skrobia pszeniczna może zawierać gluten, ale jedynie w ilościach śladowych, w związku z czym jest uważana za bezpieczną dla osób z chorobą trzewną (celiakią). Pacjenci uczuleni na pszenicę (uczulenie inne niż celiakia), nie powinni przyjmować tego leku. Paracetamol może wpływać na wyniki badań oceniających stężenie kwasu moczowego i glukozy we krwi.
Interakcje
Jednoczesne podawanie paracetamolu i metoklopramidu lub domperydonu może nasilać wchłanianie paracetamolu. Paracetamol wydłuża T0,5 w fazie eliminacji chloramfenikolu w wyniku konkurencyjnego hamowania jego metabolizmu, co zwiększa ryzyka działań mielotoksycznych. Paracetamol w dużych dawkach nasila działania leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny (np. warfaryna). Równoczesne podawanie paracetamolu z lekami przeciwgruźliczymi (np. izoniazydem) może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności wątroby. Nie stosować jednocześnie innych produktów leczniczych zawierających paracetamol (w szczególności produktów złożonych), ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji toksycznych. Równoczesne podawanie paracetamolu z alkoholem zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności wątroby. Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu. Jednoczesne podawanie paracetamolu i NLPZ zwiększa ryzyko zaburzeń czynności nerek. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, jak niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) lub ryfampicyna może prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu.
Ciąża i laktacja
Dane epidemiologiczne dotyczące stosowania paracetamolu w dawkach leczniczych nie wskazują na jego szkodliwe działanie na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu lub noworodka. Dane prospektywne dotyczące przedawkowania paracetamolu w czasie ciąży nie wskazują na podwyższone ryzyko wad rozwojowych. Badania nad wpływem paracetamolu podawanego doustnie na zdolność do rozrodu nie wykazały zwiększonego ryzyka wad rozwojowych ani toksyczności dla płodu. W związku z tym, paracetamol może być stosowany przez cały okres ciąży, po dokonaniu oceny korzyści do ryzyka. W czasie ciąży nie należy stosować paracetamolu przez dłuższy czas, w dużych dawkach lub w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi, ponieważ bezpieczeństwo stosowania w takich przypadkach nie zostało udowodnione. Paracetamol przenika do mleka kobiet karmiących piersią w niewielkiej ilości. Według dostępnych danych, stosowanie paracetamolu nie stanowi przeciwwskazania do karmienia piersią. Produkt leczniczy może być stosowany w okresie karmienia piersią tylko w zdecydowanej konieczności.
Działania niepożądane
Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (rzadko) methemoglobinemia, niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość, leukopenia, pancytopenia lub agranulocytoza. Zaburzenia układu immunologicznego: (rzadko) skórne reakcje nadwrażliwości - świąd, wysypki; (bardzo rzadko) inne reakcje nadwrażliwości - duszność, niedociśnienie, obrzęk naczynioruchowy, wysypki polekowe. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (bardzo rzadko) hipoglikemia. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (bardzo rzadko) toksyczne zapalenie wątroby i żółtaczka. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (bardzo rzadko) krwiomocz, bezmocz, ostre zaburzenia czynności nerek, martwica cewek nerkowych.
Przedawkowanie
Objawy: Najgroźniejszym powikłaniem związanym z przedawkowaniem paracetamolu jest zależna od dawki martwica wątroby, kwasica metaboliczna, następnie encefalopatia, śpiączka i zgon. Obserwuje się także zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych, dehydrogenazy kwasu mlekowego i stężenia bilirubiny oraz zmniejszenie stężenia protrombiny we krwi. Inne powikłania to: martwica cewek nerkowych, śpiączka hipoglikemiczna i małopłytkowość. Do wczesnych objawów zatrucia należą: dyskomfort i ból w nadbrzuszu, nudności, wymioty, jadłowstręt, niepokój, uczucie rozbicia. Kliniczne i laboratoryjne objawy toksycznego uszkodzenia wątroby mogą nie wystąpić w ciągu pierwszych 48-72 h po przyjęciu leku. Leczenie: Płukanie żołądka, sól fizjologiczna, leki objawowe; w razie konieczności resuscytacja oddechowa i krążeniowa. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub większej, należy sprowokować wymioty jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i przewieźć pacjenta do szpitala. W przypadku podejrzenia zatrucia paracetamolem należy jak najszybciej oznaczyć stężenie paracetamolu w surowicy. Jeśli takie badanie jest niewykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, należy wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami: należy podać co najmniej 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną i/lub metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 h od zatrucia, ale prawdopodobnie są także pożyteczne i po 24 h. Leczenie zatrucia powinno być prowadzone w szpitalu, w warunkach oddziału intensywnej terapii.
Działanie
Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Działanie przeciwzapalne paracetamolu jest niewielkie i nie ma znaczenia klinicznego. Mechanizm działania paracetamolu jest związany z hamowaniem syntezy prostaglandyn w wyniku hamowania cyklooksygenaz w mózgu i rdzeniu kręgowym oraz blokowaniem receptorów wrażliwych na bradykininę. Paracetamol wchłania się szybko i niemal całkowicie w przewodzie pokarmowym. U wegetarian wchłanianie leku może być wolniejsze i niecałkowite. Paracetamol jest równomiernie rozprowadzany przez płyny ustrojowe do tkanek organizmu, w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza. Maksymalne stężenia w osoczu występują po upływie 30-60 minut po podaniu doustnym leku. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 1-3 h. Paracetamol jest intensywnie metabolizowany w wątrobie, głównie w wyniku sprzęgania z kwasem glukuronowym i siarkowym. Po zastosowania dużych dawek paracetamolu dochodzi do znacznego zwiększenia stężenia toksycznych metabolitów w wątrobie, co może prowadzić do ostrej niewydolności wątroby. Paracetamol jest wydalany z moczem głównie w postaci glukuronidów (60-80%), siarczanów (20-30%) oraz w niewielkiej ilości w postaci niezmienionego (5%).
Skład
1 tabl. zawiera substancję czynną paracetamol 500 mg.

Serwis z pewnością docenią wszyscy przyszli rodzice. Tutaj mogą szybko zweryfikować, które leki zostały objęte programem Ciąża Plus, czyli są bezpłatne dla kobiet spodziewających się dziecka.

Wystarczy wpisać nazwę preparatu do wyszukiwarki, by już po chwili przeglądać jego szczegółowy opis. Osoba zainteresowana znajdzie tu informacje, dzięki którym będzie mogła świadomie i odpowiedzialnie przyjmować leki, a mianowicie: skład produktu, działanie, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ostrzeżenia itp.

Zapewniamy dostęp nie tylko do opisów darmowych leków dla kobiet w ciąży, lecz także wszystkich innych produktów dopuszczonych do obrotu w Polsce. Umożliwiamy również wyszukiwanie konkretnych chorób i weryfikację, które produkty są stosowane w leczeniu poszczególnych schorzeń.

Regularnie aktualizujemy serwis i zawsze podajemy dane zgodne z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

O programie Ciąża Plus

Dzięki programowi Ciąża Plus przyszłe mamy mogą uzyskać bezpłatne leki, przyczyniające się do utrzymania dobrego stanu zdrowia ciężarnej i odpowiedniego rozwoju dziecka. Dostęp do darmowych terapii jest gwarantowany wszystkim kobietom w ciąży od momentu jej stwierdzenia przez specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji lub położną.

Pierwsza lista refundacyjna, która wprowadza bezpłatne leki dla ciężarnych, to ta obowiązująca od 1 września 2020 roku. Uwzględniono na niej 114 produktów leczniczych, najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży. Refundowane zostały między innymi: insuliny, hormony tarczycy, heparyny drobnocząsteczkowe oraz progesteron. Jak zapowiedział resort zdrowia, lista ma być weryfikowana i uzupełniana o kolejne preparaty.

Receptę dla przyszłej mamy wypisze ginekolog lub położna, którzy stwierdzili ciążę. Osoby te mogą wydać pacjentce zaświadczenie, na podstawie którego receptę na lek refundowany wystawi inny lekarz. Dokument będzie ważny przez cały czas trwania ciąży, ale nie dłużej niż 15 dni po spodziewanej dacie porodu, wpisanej w zaświadczeniu.