Bristol Myers Squibb Sp. z o.o.

Perfalgan®

Substancje czynne:

Paracetamol

Dostępne dawki:

inf. [roztw.] 10 mg/ml 12 but. 100 ml - 100%

Ostrzeżenia:

Alkohol
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm i wydalanie. W przypadku jednych leków może dojść do wzmocnienia, w przypadku innych do zahamowania ich działania. Wpływ alkoholu na ten sam lek może być inny w przypadku sporadycznego, a inny w przypadku przewlekłego picia.
Antykoncepcja
Lek może wpływać na skuteczność antykoncepcji. Podczas przyjmowania leku zaleca się stosowanie dodatkowych metod zapobiegania ciąży.
Laktacja
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Coca-cola, napoje energetyzujące
Napoje z zawierające kofeinę powodują synergizm hiperaddycyjny - działanie kofeiny i leku podawanych jednocześnie jest większe niż suma działania leku i kofeiny oddzielnie. Zwiększone hamowanie aktywności fosfodiesterazy nasilającej pobudzenie OUN jest wynikiem zsumowania się efektów działania kofeiny w leku i napojach. Wynikiem tych interakcji mogą być: zwiększenie działania przeciwbólowego ASA; tachykardia, zaburzenia snu, niepokój, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia rytmu serca, hipotonia, ból głowy, skurcze mięśni, bezsenność, zaburzenia koncentracji uwagi, drażliwość, objawy dyspeptyczne.

Opis:

Wskazania
Krótkotrwałe leczenie bólu o umiarkowanym nasileniu (zwłaszcza w okresie pooperacyjnym) oraz krótkotrwałe leczenie hipertermii, jeżeli podanie leku drogą dożylną znajduje uzasadnienie kliniczne w postaci nagłej potrzeby zwalczania bólu lub gorączki, albo w przypadku, gdy podanie leku inną drogą nie jest możliwe.
Dawkowanie
Dożylnie. Fiolka o objętości 100 ml jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci o mc. powyżej 33 kg. Fiolka o objętości 50 ml jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u dzieci o mc. 10-33 kg. Młodzież i dorośli o mc. powyżej 50 kg: dawka jednorazowa wynosi 1 g (1 fiolka 100 ml) nie częściej niż 4x/dobę. Minimalny odstęp pomiędzy dawkami wynosi 4 h. Maks. dawka dobowa wynosi 4 g. Dzieci o mc. powyżej 33 kg, młodzież i dorośli o mc. poniżej 50 kg: dawka jednorazowa wynosi 15 mg/kg mc. (1,5 ml/kg mc.) nie częściej niż 4x/dobę. Minimalny odstęp pomiędzy dawkami wynosi 4 h. Maks. dawka dobowa wynosi 60 mg/kg mc. (nie należy przekraczać 3 g). Dzieci o mc. 10-33 kg: dawka jednorazowa wynosi 15 mg/kg mc. (1,5 ml/kg mc.) nie częściej niż 4x/dobę. Minimalny odstęp pomiędzy dawkami wynosi 4 h. Maks. dawka dobowa wynosi 60 mg/kg mc. (nie należy przekraczać 2 g). Nie ma potrzeby modyfikacji dawkowania leku u osób w podeszłym wieku.U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny ≤30 ml/min.) zaleca się zwiększenie minimalnego odstępu pomiędzy dawkami do 6 h. Preparat należy podawać w 15 min. wlewie dożylnym.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na paracetamol, chlorowodorek propacetamolu lub pozostałe składniki preparatu. Ciężka niewydolność wątroby.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Zaleca się stosowanie odpowiedniego leczenia przeciwbólowego doustnie, gdy tylko podawanie leków tą drogą stanie się możliwe. Należy kontrolować, czy pacjent nie przyjmuje innych leków zawierających paracetamol. Należy zachować ostrożność u pacjentów: z niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny ≤30 ml/min.), niedożywionych, odwodnionych, z chorobą alkoholową.
Interakcje
Probenecyd powoduje 2-krotne zmniejszenie klirensu paracetamolu - należy stosować mniejsze dawki paracetamolu przy jednoczesnym stosowaniu obu leków. Salicylamid wydłuża okres półtrwania paracetamolu. Należy zachować ostrożność przy równoczesnym stosowaniu z: izoniazydem, zydowudyną, ryfampicyną, lekami przeciwpadaczkowymi, barbituranami. Leki indukujące enzymy wątrobowe zwiększają ryzyko zatrucia paracetamolem. Jednoczesne stosowanie paracetamolu i NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.
Ciąża i laktacja
Badania kliniczne w stosowaniu paracetamolu dożylnie u kobiet w ciąży są ograniczone, jednak nie stwierdzono niekorzystnego wpływu paracetamolu stosowanego doustnie w zalecanych dawkach u kobiet ciężarnych na ciążę ani działań teratogennych i toksycznych dla płodu. Paracetamol dożylny może być stosowany w ciąży w przypadku, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Lek przenika do mleka matki w małych ilościach - karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania leku.
Działania niepożądane
Rzadko obserwowano złe samopoczucie, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zwiększenie aktywności aminotransferaz we krwi. Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka skórna, pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny). W pojedynczych przypadkach obserwowano trombocytopenię, leukopenię, neutropenię.
Działanie
Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy do podawania we wlewie dożylnym. Działa głównie poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w OUN (nie upośledza jej aktywności w tkankach obwodowych). Wpływa na ośrodek termoregulacji w podwzgórzu. Działanie przeciwbólowe występuje w ciągu 5-10 min. po rozpoczęciu podawania. Najsilniejsze działanie przeciwbólowe występuje w ciągu 1 h i trwa zazwyczaj 4-6 h. Preparat zmniejsza gorączkę w ciągu 30 min. po rozpoczęciu podawania, a działanie przeciwgorączkowe utrzymuje się co najmniej przez 6 h. Maks. stężenie leku we krwi jest obserwowane po około 15 min. Paracetamol słabo wiąże się z białkami osocza. Stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym wynosi około 1,5 µg/ml po 20 min od zakończenia wlewu 1 g paracetamolu. Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie (sprzęganie do glukuronianów i siarczanów) i przy udziale cytochromu P-450 (z pośrednim metabolitem N-acetylo-p-benzochinoiminą). Lek jest wydalany głównie z moczem (90%) w postaci glukuronianów (60-80%) lub siarczanów (20-30%); mniej niż 5% leku jest wydalane w postaci nie zmienionej. T0,5 wynosi około 2,7 h. Parametry farmakokinetyczne paracetamolu obserwowane u niemowląt i dzieci starszych są podobne do obserwowanych u dorosłych, z wyjątkiem okresu półtrwania, który jest krótszy (1,5-2 h) niż u osób dorosłych. U noworodków okres półtrwania jest dłuższy niż u niemowląt (około 3,5 h). Całkowite wydalanie paracetamolu i jego metabolitów jest identyczne we wszystkich grupach wiekowych. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny 10-30 ml/min.) czas eliminacji paracetamolu i jego metabolitów ulega wydłużeniu, okres półtrwania wynosi 2-5,3 h.
Skład
1 ml roztworu zawiera 10 mg paracetamolu.

Serwis z pewnością docenią wszyscy przyszli rodzice. Tutaj mogą szybko zweryfikować, które leki zostały objęte programem Ciąża Plus, czyli są bezpłatne dla kobiet spodziewających się dziecka.

Wystarczy wpisać nazwę preparatu do wyszukiwarki, by już po chwili przeglądać jego szczegółowy opis. Osoba zainteresowana znajdzie tu informacje, dzięki którym będzie mogła świadomie i odpowiedzialnie przyjmować leki, a mianowicie: skład produktu, działanie, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ostrzeżenia itp.

Zapewniamy dostęp nie tylko do opisów darmowych leków dla kobiet w ciąży, lecz także wszystkich innych produktów dopuszczonych do obrotu w Polsce. Umożliwiamy również wyszukiwanie konkretnych chorób i weryfikację, które produkty są stosowane w leczeniu poszczególnych schorzeń.

Regularnie aktualizujemy serwis i zawsze podajemy dane zgodne z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

O programie Ciąża Plus

Dzięki programowi Ciąża Plus przyszłe mamy mogą uzyskać bezpłatne leki, przyczyniające się do utrzymania dobrego stanu zdrowia ciężarnej i odpowiedniego rozwoju dziecka. Dostęp do darmowych terapii jest gwarantowany wszystkim kobietom w ciąży od momentu jej stwierdzenia przez specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji lub położną.

Pierwsza lista refundacyjna, która wprowadza bezpłatne leki dla ciężarnych, to ta obowiązująca od 1 września 2020 roku. Uwzględniono na niej 114 produktów leczniczych, najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży. Refundowane zostały między innymi: insuliny, hormony tarczycy, heparyny drobnocząsteczkowe oraz progesteron. Jak zapowiedział resort zdrowia, lista ma być weryfikowana i uzupełniana o kolejne preparaty.

Receptę dla przyszłej mamy wypisze ginekolog lub położna, którzy stwierdzili ciążę. Osoby te mogą wydać pacjentce zaświadczenie, na podstawie którego receptę na lek refundowany wystawi inny lekarz. Dokument będzie ważny przez cały czas trwania ciąży, ale nie dłużej niż 15 dni po spodziewanej dacie porodu, wpisanej w zaświadczeniu.